CHARVÁT SLOVAKIA s.r.o.

GDPR

Vážení,

vitajte na internetových stránkach spoločnosti CHARVÁT SLOVAKIA s r.o. Ceníme si vášho záujmu o našu spoločnosť. Ochrana osobných údajov, ktoré nám zverujete, je našou prioritou a urobili sme všetky kroky, aby ste sa pri návšteve našich stránok a pri zasielaní ponúk, prípadne pri akomkoľvek ďalšom prenose osobných údajov v rámci nami poskytovaných služieb cítili bezpečne. Je pre nás dôležité, aby ste boli plne informovaní o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme a aby ste vedeli, ako ich využívame.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pre väčšiu transparentnosť a kontrolu nad informáciami, ktoré o Vás zhromažďujeme, sme zaktualizovali naše zásady ochrany osobných údajov. Uvedené zásady zodpovedajú požiadavkám kladeným na spracovanie osobných údajov nariadením GDPR.

Poučenie o ochrane osobných údajov

Nižšie uvedené informácie boli poskytnuté v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov o zrušení smernice 95/46 / ES (v texte tiež ako „GDPR“).

Totožnosť správcu:

CHARVÁT SLOVAKIA s.r.o., IČO 34113541, so sídlom Trenčianska Turná 1034, 913 21

Kontaktné údaje správcu:

CHARVÁT SLOVAKIA s.r.o., IČO 34113541, so sídlom Trenčianska Turná 1034, 913 21

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov:

Michaela Mikitová, email: mikitova@charvat-slovakia.sk

Účel spracovania osobných údajov: marketingová a obchodná činnosť.

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám odovzdávate dobrovoľne, napr. Pri dopyte, pri objednávke služieb, pri návšteve našich webových stránok a podobne. Právnym titulom k spracovaniu je v tomto prípade článok 6 (1) písmeno b) GDPR. V tejto súvislosti spracovávame údaje o zákazníkoch, zamestnancoch a dodávateľoch v rozsahu potrebnom na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Ak nám poskytnete súhlas so spracovaním osobných údajov (v zmysle čl. 6 (1) písmeno a GDPR), môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na oprávnenosť spracovania na základe súhlasu v čase pred odvolaním.

Za týmto účelom spracovávame Vaše:

 • identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, sídlo podnikania, adresy prevádzok, adresa spoločnosti-zamestnávateľa);
 • kontaktné údaje (kontaktná adresa, telefón, emailová adresa).

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre nami vykonávané činnosti a je požadované len pre potrebu marketingových a obchodných činností. V súvislosti so spracovaním osobných údajov pre tieto účely nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného na automatickom spracovaní, ktoré by pre Vás malo akékoľvek právne účinky alebo sa Vás iným spôsobom významne dotýkalo.

Kategórie príjemcov spracúvaných osobných údajov: správca. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny mimo Európskej únie. Správca poskytuje dostatočné záruky ochrany Vašich osobných údajov.

K odovzdaniu Vašich osobných údajov môže dôjsť v záujme presadzovania podmienok používania alebo zmluvných aktov. Taktiež sme zo zákona povinní na požiadanie odovzdávať informácie niektorým verejným inštitúciám. Patria medzi ne orgány činné v trestnom konaní, orgány oprávnené penalizačným trestným postihom za priestupky a finančné orgány.

Doba uloženia osobných údajov:

Zákonnými predpismi sú stanovené rôzne podmienky a povinnosti pre obdobie uchovávania osobných údajov. Po uplynutí predpísaných období sa údaje obvyklým spôsobom mažú. Údaje, na ktoré sa nevzťahujú uvedené predpisy sa mažú alebo anonymizujú, ak účel podľa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov pominie. Ak vyhlásenie o ochrane osobných údajov neustanovuje inak, uchovávame zhromažďované údaje po dobu potrebnú pre vyššie uvedené účely.

Naše internetové stránky

Aby sme mohli obsah našich stránok, ktoré navštívite (napr. texty, obrázky a súbory na prevzatie), vášmu počítaču zasielať, zaznamenávame a ukladáme jeho IP adresu v zmysle čl. 6 (1) písmena b Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR ). Tieto údaje spracovávame tiež pre potreby zisťovania a sledovania ich prípadného zneužitia. Ako právny podklad k tomu slúži čl. 6 (1) písmeno f GDPR. V tomto kontexte je pri spracúvaní dát naším oprávneným záujmom zabezpečiť riadne fungovanie našich internetových stránok a realizácia obchodných aktivít ich prostredníctvom.

Zabezpečenie dát

Ochrana Vašich údajov je pre nás kľúčová, preto vynakladáme maximálne úsilie pre zaistenie ich bezpečnosti. Plne využívame technické aj organizačné opatrenia na prevenciu neoprávneného prístupu k týmto dátam a zabránenie ich zničenia alebo zneužitia. Spôsoby zabezpečenie vašich dát sú tiež pravidelne kontrolované.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na účely certifikácie po ukončení certifikačného procesu. Urobiť tak môžete podpísaným písomným oznámením zaslaným na poštovú adresu alebo kontaktné email správcu už citovaný. Odvolaním Vášho súhlasu nie je dotknuté spracovanie osobných údajov pred jeho odvolaním.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo získať od správcu potvrdenie, či Vaše osobné údaje sú alebo nie sú správcom spracovávané. Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú, máte ďalej právo k nim získať prístup spolu s nasledujúcimi informáciami o:

 • účeloch spracovania;
 • kategóriách dotknutých osobných údajov;
 • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;
 • plánované dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériách použitých na vypracovanie tejto doby;
 • existenciu práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov, obmedzenie ich spracovanie či práva vzniesť námietku proti tomuto spracovania;
 • všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov;
 • o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie, o použitom postupe, ako aj významu a predpokladaných dôsledkoch takého spracovania.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení.

Právo na výmaz

Máte právo, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
 • osobné údaje boli spracované nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti;
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb.

Právo na vymazanie nebude platiť, ak je daná zákonná výnimka, najmä pretože spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na:

 • dodržanie právneho záväzku, ktorá vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje;
 • pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na to, aby správca obmedzil spracovanie osobných údajov v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 • popierate presnosť spracovávaných osobných údajov, spracovanie bude obmedzené na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie nezákonné a Vy odmietnete vymazanie osobných údajov a požiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
 • správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Ak bolo spracovanie obmedzené, môžu byť osobné údaje, s výnimkou ich uloženie, spracované iba s Vašim súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu či obhajoby právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie , či niektorého členského štátu.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo, aby správca postúpil Vaše osobné údaje spracovávané automatizovane na základe Vášho súhlasu inému správcovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo jedným správcom správcovi druhému, ak je to technicky možné.

Ako môžete svoje práva uplatniť?

Svoje práva plynúce zo spracovania osobných údajov môžete ako subjekt osobných údajov kedykoľvek uplatniť kontaktovaním správcu na poštovej adrese:

CHARVÁT SLOVAKIA s. r. o., Trenčianska Turná 1034, 913 21, zodpovedná osoba: Michaela Mikitová alebo na emailovú adresu: mikitova@charvat-slovakia.sk

Spôsob poskytovania informácií

Správca informácie poskytuje písomne elektronicky prostredníctvom emailu zodpovednej osoby. Kontaktujte správcu elektronicky na jeho emailovú adresu, budú Vám informácie poskytnuté elektronicky, ak nepožiadate o ich poskytnutie v listinnej podobe.

Právo podať sťažnosť

Ohľadne činnosti správcu alebo príjemcu osobných údajov môžete podať sťažnosť, a to písomne na poštovú adresu správcu. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a čo je jej predmetom. V opačnom prípade, alebo ak je to potrebné k vybaveniu, správca vyzve na doplnenie v stanovenej lehote. Ak nebude sťažnosť doplnená, nebude môcť byť vybavená. Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 kalendárnych dní a začína plynúť prvým pracovným dňom po jej doručení či doplnenie. Sťažnosti sú vybavované bez zbytočného odkladu.

Na postup správcu možno podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

V Trenčianskej Turnej, dňa 24. 5. 2018

CHARVÁT SLOVAKIA s.r.o.
Bánovská 1034
913 21 Trenčianska Turná
Slovakia

IČO: 34113541
DIČ: 2020386016
IČ DPH: SK2020386016

Telefon: +421 32 6585 184
Fax: +421 32 6585 843
E-mail: charvat@charvat-slovakia.sk

Mapa

Kontakty

CHARVÁT SLOVAKIA s.r.o.
Bánovská 1034
913 21 Trenčianska Turná
Slovakia

IČO: 34113541
DIČ: 2020386016
IČ DPH: SK2020386016

Facebook